माहिती अधिकार अर्ज
महिला बालकल्याण माहिती अधिकार
पंचायत समिती आटपाडी माहिती अधिकार
माध्यमिक शिक्षण माहिती अधिकार
वित्त विभाग माहिती अधिकार
सामान्य प्रशासन माहिती अधिकार
कवठे महांकाळ माहिती अधिकार
समाज कल्याण माहिती अधिकार
पशु संवर्धन माहिती अधिकार
प्राथमिक शिक्षण माहिती अधिकार
पंचायत समिती पलूस माहिती अधिकार
कृषी विभाग माहिती अधिकार
छोटे पाटबंधारे माहिती अधिकार
पंचायत समिती मिरज माहिती अधिकार
पंचायत समिती जत माहिती अधिकार
बांधकाम विभाग माहिती अधिकार
कडेगाव पंचायत समिती माहिती अधिकार
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा माहिती अधिकार
आरोग्य विभाग माहिती अधिकार
ग्रामीण पाणी पुरवठा माहिती अधिकार
ग्राम पंचायत विभाग माहिती अधिकार